Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus

Üldsätted

 1. Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ (80624097) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus (edaspidi Keskus). Keskus lähtub oma tegevustes täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute koolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, koolitaja käsiraamatust ja õppekorralduse alustest.
 2. Keskus korraldab täiskasvanutele suunatud hariduse valdkonna täiendkoolitust.
 3. Koolituste läbiviimisel ja õppijatega suhtlemisel tuleb igal koolitajal lähtuda austusest, väärikusest, viisakusest ja empaatiast.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppetöö toimub Keskuses õppetööks sobivates tingimustes, mis vastavad tervisekaitse nõutele. Koolitused toimuvad aadressil Weizenberi 20/1, Tallinn või tellija ruumides. Ruumid peavad olema ventileeritavad (sundventilatsiooniga või võimalusega avada aknaid), piisava valgusega, et kirjatööd teha ning adekvaatse temperatuuriga (so 16-22 kraadi). Ruumides on tagatud DATA projektori olemasolu, internetiühendus.
 2. Juhul, kui tegemist on veebipõhise koolitusega, viiakse koolitus läbi konkreetse koolituse jaoks sobival veebiplatvormil. Koolitusel osalemiseks vastavad ligipääsud tagab keskus ning osalejatele nõutavaks eeltingimusteks on internetiühendus ning arvuti (video ning helisüsteemide) toimimine.
 3. Koolitusgruppide suurused sõltuvalt koolituse sisust ja iseloomust. Tagatud on õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tingimused.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalis ja täienduskoolituse standardist. Õppekavad koostatakse koostöös koolitajatega, koolitaja panustab oma koolituse õppekava koostamisse oma valdkonna spetsialistina. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt.
 2. Koolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  • õppekava nimetus;
  • õppekava rühm;
  • õpiväljundid;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud;
  • õppemeetodid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 3. Õppekavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks võib keskus teha õppemeetodi ja -materjalide osas jooksvaid muudatusi, saavutamaks õppe eesmärk konkreetse sihtgrupi puhul.
 4. Õppekavasid vaatame üle regulaarselt ning teeme muudatusi, mis on tingitud tellija poolsetest soovidest.
 5. Õppekavad on avalikustatud Keskuse kodulehel (latovakeskus.ee).
 6. Õppeks vajalikud materjalid edastab keskus koolitusel osalejatele paberil või elektroonselt hiljemalt koolituse toimumise päeval.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 1. Kõik Keskuse koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust ning koolituse õppekava sisule vastavat töökogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 2. Koolitajate pädevust hindab keskuse pidaja.
 3. Koolitajate iseloomustuste ning senise kogemusega on võimalik tutvuda asutuse kodulehel (latovakeskus.ee).

Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

 1. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalenud koolituse lõpus ankeetküsitluse ning neile saadetakse vähemalt 3 nädalat hiljem uus küsitlus e-postile.

Tagasiside küsitluste täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

Vaidluste lahendamise kord

 1. Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

 

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus

Üldsätted

 1. Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ (80624097) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus (edaspidi Keskus). Keskus lähtub oma tegevustes täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute koolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
 2. Keskus korraldab täiskasvanutele suunatud kaasava hariduse rakendamise alast täiendkoolitust.
 3. Õppetöö toimub Keskuses õppetööks sobivates tingimustes, aadressil Weizenberi 20/1, Tallinn või tellija ruumides. Juhul, kui tegemist on veebipõhise koolitusega, viiakse koolitus läbi konkreetse koolituse jaoks sobival veebiplatvormil.
 4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel ja sisekoolitused tellijaga kokkulepitud aegadel.
 5. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena.
 7. Õppetöö toimub eesti keeles.
 8. Asjaajamiskeel keskuses on eesti keel.
 9. Õppetöö korraldatakse vastavalt ajakavale, mis avaldatakse Keskuse kodulehel latovakeskus.ee
 10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on avaldatud seadusest tulenevad aspektid.
 11. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab keskuse pidaja.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 1. Keskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi esitamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 1. Koolitusele registreerumine.
  • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kodulehel

(latovakeskus.ee) täites vastavasisulise registreerumisvormi koos vajalike

andmetega või saates andmed e-posti teel viktoria@latovakeskus.ee. Registreerunud isikud saavad registreerimise kinnituse e-posti aadressile. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi (53544112) informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab keskus huvilist vajaliku koolituse valimisel. Keskus saadab registreerunud isikutele 3 tööpäeva jooksul pärast registreerimist arve.

 1. Koolitusgrupi komplekteerimine.
  • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
  • Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab Keskus registreerunud isikutele täpsema informatsiooni nii koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik, õppekava, lektorite kontaktid kui ka vajadusel vajalikud õppematerjalid.
  • Keskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Grupi mittetäitumisest tulenevalt ära jäänud või edasi lükatud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on keskuse poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
 2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel koolituse tunnil oma allkirjaga allkirjalehel.

Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord.

 1. Õppija võetakse keskuse koolitusele isikliku registreerumise või klientfirma koolitustellimuse alusel.
 2. Õppija arvatakse Keskuse koolituselt välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab Keskus läbi üksikjuhtumi põhiselt.
 3. Õppija on lõpetanud valitud koolituse tunnistusega, kui on sooritanud õppekavas ette nähtud mitteeristava hindamise. Kui õppija ei ole saavutanud õppekavas ette nähtud õpitulemusi, kuid võttis osa õppetööst, väljastatakse koolitusel osalenud õppijale tõend.
 4. Mitteeristava hindamise edukal läbimisel väljastab Keskus tunnistuse.
 5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalenud koolituse lõpus ankeetküsitluse ning neile saadetakse vähemalt 3 nädalat hiljem uus küsitlus e-postile. Tagasiside küsitluste täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

Õppemaksu kehtestamine, sellest vabastamine, õppemaksu soodustuste andmise alused ja kord.

 1. Õppemaksu suuruse kehtestab keskuse pidaja.
 2. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu suurus kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
 3. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta koolitusele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva keskuse korraldatavate kursuste läbimist.
 4. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel või e-arve kujul. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust või keskuse pidaja poolt paika pandud maksegraafiku alusel. Maksegraafiku puhul peab arve olema täielikult tasutud nädal enne koolituse lõppu. Kui nädal enne koolituse lõpu kuupäeva ei ole kogu koolituse summa tasutud, on keskusel õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
 5. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul online video ülekannet, lisaks enamasti ka õppematerjale ja tõendit, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest.
 6. Sisekoolituste puhul määratakse hind hinnapakkumisega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
 7. Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub keskuse pidajal kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.
 8. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata keskuse poolsest meeldetuletusest, antakse arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 9. Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetega, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe.

Koolitusest loobumine

 1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult keskuse e-kirja teel (viktoria@latovakeskus.ee).
 2. Koolitusest loobumise teatamisel 7 tööpäeva või enam enne koolituse algust tagastatakse õppemaks 100%.
 3. Koolituse loobumisest teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppemaksust.
 4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Koolituse katkestamine

 1. Koolituse katkestamisel või pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Juhul, kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus, miks ei saa koolitusel jätkuvalt osaleda, siis keskuse poolt kaalutletud otsuse tulemusena otsustab keskus, kas õppijal on võimalik saada osalist õppetasu tagasimakset.
 2. Õppuril lasub kohustus keskust viivitamatult teavitada, kui ilmneb mõni ootamatu asjaolu, mis koolitusel osalemist takistab.
 3. Keskus langetab otsuse tagasimakse võimalikkusest ja suurusest iga juhtumit eraldi kaaludes.
 4. Juhul, kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.
 5. Juhul, kui koolitus katkestatakse keskuse poolt, teavitab keskus osalejaid viivitamatult ja koolitusel osalejal on õigus saada 100% õppetasu tagastust või selle ülekandmist teisele samaväärsele õppija poolt valitud koolitusele.

Õppija õigused ja kohustused

 1. Õppijal on õigus:
  • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursuseel, ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
  • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
  • nõuda õppemaksu tagastamist keskuse süül ära jäänud koolituse eest;
  • lahkuda koolituselt omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
  • saada koolituse vältel või lõpus toimuva hindamise edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
 2. Õppija on kohustatud:
  • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja keskuse

vara;

 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
 • tasuma õppemaksu arvel märgitud summas ja vastavalt arvel märgitud kuupäevale;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja keskuse töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele;
 • mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist.

Õppematerjalid

 1. Koolitustel kasutatavate ettekannete toetamisel on enamasti abiks ka materjalid paberkandjal, mis jagatakse osalejatele, kui see pole korraldatud teisiti (edastakse abimaterjale elektroonselt koolituse tellijale, kes vastutab paljunduse ning materjalide valmisoleku eest).
 2. Koolitusel kasutatavad meetodid ning jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Antud meetodite ning materjalide omandiõigus kuulub koolitajatele Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ-le. Koolitusmaterjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, eksponeerida, müüa ja rentida ega avalikult näidata ilma Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ kirjaliku loata.

Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

 1. Kõik keskuse koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust ning koolituse õppekava sisule vastavat töökogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 2. Koolitajate pädevust hindab Keskuse pidaja.
 3. Koolitajate iseloomustuste ning senise kogemusega on võimalik tutvuda asutuse kodulehel (latovakeskus.ee).

Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

 1. Tulumaksuseadus reguleerib tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitusel osalejate koolituskuludelt.
 2. Tulumaksuseaduse § 26. (1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.
 3. Tulumaksuseaduse § 26. (2) Koolituskuludeks on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutuses, avalik-õiguslikus ülikoolis, sellises erakoolis, millel on asjaomase õppekava kohta tegevusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia, ning eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses õppimise või nende õppeasutuste korraldatavatel tasulistel kursustel õppimise eest tasutud dokumentaalselt tõendatud kulud. Tulust ei arvata maha koolituskulu, mille isik on teinud § 19 lõike 5 või 6 alusel tulumaksuga mittemaksustatava sihtotstarbelise stipendiumi arvel või mille eest ta on saanud hüvitist § 13 lõike 3 punkti 17 või § 19 lõike 3 punkti 16 kohaselt.
 4. Tulumaksuseaduse § 26. (21) Õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.
 5. Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta ( number 246404 kehtivusega alates 04.07.2023, mis on nähtav portaalis ehis.ee). Keskus korraldab koolituse hariduse interdistsiplinaarse õppekavarühma alt.

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta

MTÜ tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ