Latova Keskus laieneb!

Otsime oma meeskonda sotsiaalpedagooge, kes soovivad saada SEO ringi juhendajateks!

Sotsiaalpedagoog, kas oled valmis uuteks väljakutseteks? 

Ootame kandideerima SEO juhendaja kohale sotsiaalpedagooge, kellel on:

 • kõrgharidus sotsiaalpedagoogikas ja/või kutse või valmisolek kutset taotleda;
 • laste ja noortega töötamise kogemus;
 • valmisolek panustada SEO ringi juhendamisesse vähemalt 2 õppeaasta jooksul;
 • huvi end pidevalt täiendada ja panustada teenuse kõrge kvaliteedi tagamisse.

Pakume:

 • SEO ringi juhendaja väljaõpet ja kõiki tööks vajalikke materjale;
 • põnevat tööd oma piirkonnas: avame ringid seal, kus on väljaõppe saanud sotsiaalpedagoogid;
 • põnevat ja vaheldusrikast tööd;
 • väärika töö eest väärikat tasu.

Väljaõpe toimub juulikuus. Gruppidega alustame sügisel.

Koolitus toimub 8.-11. juuli ja 29.juuli-1. august. 8. juuli ja 1. augusti koolituspäevad toimuvad kontaktõppes Tallinnas (Weizenbergi 20/1), vahepealsed koolituspäevad toimuvad veebis (vajalik hea internetiühendusega arvuti töötava kaamera ja mikrofoniga). Lisanduvad õppeaasta vältel toimuvad 3 koolituspäeva ning 3 kovisiooni.
 
Koolituse maht on 120 ak/h, millest 66 ak/h kontaktõpet ning 54 ak/h iseseisvat tööd.
 
Koolituspäevade päevakava:
11.00-12.30 koolitus
12.30-13.15 lõuna
13.15-14.45 koolitus
14.45-15.00 paus
15.00-16.30 koolitus
 
Väljaõpe tagab SEO ringi läbiviimiseks vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse. 
 
Eeldame, et SEO ringi juhendajal oleks sotsiaalpedagoogi kõrgharidus ja kutse/valmisolek kutset taotleda ning erialane töökogemus.
 
Sotsiaalpedagoog, anna endast märku! Kirjuta viktoria.latova@kaasavharidus.eeOotame CV-d ning motivatsioonikirja. 
 
 
Tahaksid SEO ringide kohta rohkem teada saada? https://latovakeskus.ee/seo-ring/ või võta meiega otse ühendust.
 
 
 
SEO ring

Õppekava:

SEO ringi juhendaja väljaõpe.                                       

Õppekava nimetus

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste SEO ringi juhendaja väljaõpe.

Õppekavarühm

Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Õppe kogumaht
120 ak/h millest:

 • 66 ak/h auditoorset tööd 
 • 54 ak/h iseseisvat tööd

Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppija:

 • omab teoreetilisi tausteadmisi sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengust;
 • oskab hinnata, kas lapse sotsiaal-emotsionaalne areng on eakohane;
 • tunneb sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise põhimõtteid;
 • oskab rakendada SEO ringi metoodikat;
 • analüüsib kliendi ressursse ja teab, kuidas ressursse kliendi toetamiseks aktiveerida;
 • teab kaasaegseid teaduspõhiseid motivatsiooni toetamise põhimõtteid ja oskab analüüsida, kas madala õpimotivatsiooniga õpilase baasvajadused on täidetud;
 • tunneb psühholoogilisi baasvajadusi ja nende toetamise võimalusi;
 • on tutvunud võimekususkumuste rolliga lapse sooritustulemustes, oskab toetada juurdekasvuuskumust;
 • oskab märgata õpiraskusi ja tunneb põhilisi õpilaste toetamise võimalusi;
 • tunneb teadvelolekutehnikaid, kasutab neid oma igapäevases klienditöös;
 • teab enesehoiu põhiprintsiipe.

Õpingute alustamise tingimusedEesti keelest aru saamine vähemalt B1 tasemel, arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel.

Õppe sisuÕppekava on koostatud praktilistele õpiväljunditele keskendudes, et anda õppekava läbinud spetsialistile tööks vajalik tööriistakohver ning valmistada seeläbi ette spetsialiste, kes on valmis juhendama SEO ringe.


Õpe toimub enne õppe algust komplekteeritud grupis.

Koolituse sihtgruppSotsiaalpedagoogid, õppenõustajad, tugispetsialistid, pedagoogid. Õppe alustamise eeltingimus on kõrgharidus sotsiaal- või haridusteadustes.

Koolitajad

Koolitajaks on SEO ringide metoodika autor Viktoria Latova. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklass vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.

Õppemeetodid

Loeng, grupitööd, juhtumianalüüsid ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. 

Õppematerjalide loendKoolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. 

Lõpetamise tingimused 

Koolitusel osaleja osaleb aktiivselt grupitöödes, aruteludes ja praktilistes töödes. Esitab õigeaegselt iseseisvad tööd.Väljastatavad dokumendidTunnistus

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal

Sotsiaal- või haridusteaduste magister ja töökogemus õpetatavas valdkonnas

Õppekava kinnitamise kuupäev

10.04.2024